Regulamin

ZASADY OGÓLNE

Sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym "ellibizuteria" działającym pod adresem www.ellibizuteria.pl odbywa się na zasadach niniejszego regulaminu.

1. Sprzedaż w sklepie internetowym jest prowadzona przez Grala Elżbieta nip: 827-190-83-71,  serwis działa w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej.  

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem ze strony Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 3. Sklep internetowy ellibiżuteria oferuje wykonaną ręcznie biżuterię ze srebra oraz srebra złoconego.

4. Zdjęcia prezentowanych na stronie internetowej sklepu ellibiżuteria towarów, z uwagi na specyfikę wykorzystywanych do wyrobubiżuterii materiałów ( kamienie szlachetne itp.), mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie kolorów, odcieni, itp. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.

5. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.   

6. Koszty dostawy towaru obciążają zamawiającego. 

7. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Sklep ellibiżuteria zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku towarów znajdujących się w ofercie, dodawania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. 

9. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień znajdujących się w fazie realizacji.  

Informacje dotyczące zamówienia

1. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie www.ellibizuteria.pl stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez sklep ellibiżuteria drogą e-mail w terminie do 2 dni roboczych od daty jego wpływu.

3. Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać jego zmiany, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od momentu jego złożenia.

4. W przypadku jednoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilku Klientów, ze względu na możliwość występowania pojedynczych egzemplarzy, sklep będzie realizował pierwsze złożone zamówienie.

5. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.

6. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych licząc od daty otrzymania przelewu za zakupiony towar.

7. Sklep ellibiżuteria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionych towarów spowodowane przez firmę przewozową realizującą dostawę zamówienia (Poczta Polska S.A.)

8.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

Informacje dotyczące płatności

1. Klient sklepu ellibiżuteria ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary w formie zapłaty przelewem bankowym. Należność należy regulować na rachunek bankowy: Grala Elżbieta, Morska , 81-006 Gdynia , w banku ING, 16 1050 1764 1000 0092 4612 6388. W treści polecenia przelewu należy umieścić numer produktu.

2. Dostępne formy płatności - KARTY PŁATNICZE

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic 
  • Maestro

 3. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. zgodnie z obowiązującym w niej regulaminem.

4. Dostawa zamówionych towarów dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta, do jego rąk lub osoby upoważnionej do odbioru. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu braku jej odbioru przez Klienta, sklep ellibiżuteria niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku koszty ponownej dostawy przesyłki ponosi Klient.  

5. Z chwilą odbioru przesyłki, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.

6. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu powinno być potwierdzone protokołem reklamacji z podpisem pracownika firmy realizującej dostawę sporządzonym w momencie odbioru przesyłki. Protokół należy przesłać na adres siedziby sklepu ellibiżuteria w terminie 3 dni od daty jego sporządzenia.

7. Reklamację z tytułu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić na adres siedziby sklepu ellibiżuteria w terminie 1 dni od daty odbioru przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji z tego tytułu następuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.  

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Informacje o zwrotach i reklamacjach

1.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru (ustawa z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

3. Zwracane towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowodu zakupu Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt na adres sklepu ellibiżuteria. Zwracane towary muszą posiadać niezniszczone opakowanie, być kompletne, nieuszkodzone i nie mogą nosić śladów użytkowania.

4. Zwrotu należności uiszczonych przez Klienta sklep ellibiżuetria dokonuje w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.  4. Reklamację odnośnie wady towaru należy zgłosić na piśmie, na adres sklepu ellibizuteria, w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. Odesłanie wadliwego towaru przez Klienta następuje po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu, na koszt Klienta.

5. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki na adres siedziby sklepu Ellibiżuteria. O wyniku rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres wskazany jako adres do korespondencji.

6. W przypadku zasadności reklamacji, wadliwy towar podlega naprawie na koszt sklepu ellibizuteria. W przypadku braku takiej możliwości Klient otrzyma zwrot należności w terminie 5 dni roboczych, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Ponadto Klient otrzyma zwrot kosztów odesłania towaru na adres sklepu ellibiżuetira   Wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji bezpośrednio związanych z realizacją złożonego zamówienia.  

Dane kontaktowe

1. Korespondencję, uwagi, propozycje, komentarze proszę kierować na adres:

ELLIBIZUTERIA

Grala Elżbieta

Morska, 81-006 Gdynia

e-mail: ellibizuteria@op.pl, tel.kom. 511426740

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl